1. Home
 2. /
 3. Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez firmę Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, Polska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000083717 (zwaną dalej Sprzedawcą) na rzecz innych podmiotów (zwanych dalej Kupującym).
 2. OWS stanowi integralną część do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności. W przypadkach kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w odrębnej pisemnej umowie, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, a postanowienia OWS obowiązują jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
 3. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument (klient indywidualny) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC niniejsze OWS nie znajdują zastosowania za wyjątkiem postanowień części V.
 4. OWS znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy: www.delfin-polska.pl.
 1. ZAMÓWIENIA, CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne zamówienie złożone Sprzedawcy.
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej lub/i poprzez pocztę elektroniczną, fax. Powinno zawierać dokładną nazwę i adres Kupującego, dane niezbędne do wystawienia faktury dla Kupującego, towar, jego ilość, termin i miejsce dostawy formę płatności, sposób odbioru towaru.
 3. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu niezbędne jest doręczenie pisemnej rezygnacji pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu 24 h od momentu złożenia zamówienia, chyba że zostało przedtem wykonane.
 4. Oferty Sprzedawcy wiążą go dopiero z chwilą zawarcia umowy i potwierdzenia zamówienia z ustaloną ceną wraz z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT.
 5. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić w formie przedpłaty, pobrania lub według uzgodnionych w umowie warunków płatności. Płatność staje się wymagalna z upływem terminu określonego na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie liczone są do dnia następującego pod dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę podczas windykowania należności (np.: koszty firm windykacyjnych, obsługi prawnej, koszty sądowe czy egzekucyjne), kosztami tymi obciążony zostanie Kupujący.
 7. Płatność będzie księgowana w pierwszej kolejności na poczet naliczonych odsetek.
 8. W przypadku opóźnienia płatności i nieuregulowania odsetek za opóźnienie w płatności Sprzedawca może wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego do czasu zapłaty pozostałej kwoty należności.
 1. DOSTAWA, TERMIN I KOSZT DOSTAWY
 1. O ile nie ustalono inaczej, dostawy zamówień o łącznej wartości przewyższającej kwotę 1 250 zł netto będą realizowane na koszt Sprzedawcy do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu. Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę na skutek nieodebrania towarów lub braku szczegółowych instrukcji dostawy obciążają Kupującego.
 2. Dostawy towarów będą realizowane w terminie wskazanym w zamówieniu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą wysyłki towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
 5. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uwzględniona.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła na wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy w terminie. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody.
 7. Jeżeli Kupujący zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie dopuszcza się zwłoki w jego odbiorze, Sprzedawca jest uprawniony do oddania towaru na przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy, jeżeli nastąpią niedogodności, na które nie ma on wpływu (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne). W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do możliwie najszybszej dostawy.
 9. Wyłącza się odpowiedzialność za opóźnienie dostaw z przyczyn niezależnych od woli Sprzedawcy, a w szczególności: strajku transportowców i służb celnych, blokady dróg, zakazu poruszania się pojazdów po drogach, stanów wyjątkowych i działań wojennych.
 10. Rezygnacje przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.
 11. Zamówienie zawierające zmiany w stosunku do oferty Sprzedawcy lub uzupełniające jej treść traktowane będą jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, co wymaga sporządzenia nowej oferty.
 12. Zwroty zakupionego towaru są dopuszczane za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 13. Możliwy jest tylko zwrot nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
 14. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
 15. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.
 1. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całej należności.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Sprzedawca może żądać również odszkodowania, jeśli wartość towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości określonej na fakturze sprzedaży jako cena towaru.
 3. W przypadku gdy Kupujący dokonał instalacji, przetworzenia lub odsprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, który nie został opłacony, pozostaje on nadal własnością Sprzedawcy.
 4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacji w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszczęciu postępowania upadłościowego i likwidacji.
 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. Sprzedawca oświadcza, że udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar. Sprzedawca wyda Kupującemu dokument gwarancyjny, w którym sprecyzowane są obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym dokumencie. W dokumencie tym są także określone terminy gwarancji na określone towary. Obowiązki gwaranta mogą polegać na zwrocie zapłaconej ceny, na wymianie towaru bądź jego naprawieniu.
 2. Sprzedawca usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 3. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i mimo jego prawidłowego użytkowania.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/ naprawy w innym serwisie niż serwis Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraził na to uprzednio zgodę.
 5. Gwarancja nie obejmuje towaru, który choćby w jakiejś części został wykonany z materiałów dostarczonych przez Kupującego, bądź według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.
 6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego niezwłocznie po jej wykryciu, na piśmie.
 7. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej, numer fabryczny urządzenia, opis usterki.
 8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 9. Kupujący wykonujący uprawnienia wynikające z gwarancji, winien dostarczyć towar do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym towar został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, że wada winna być usunięta w miejscu, w którym towar się znajdował w chwili ujawnienia wady.
 10. Sprzedawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia zawartego w dokumencie gwarancyjnym, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w przypadku niedokonania zapłaty w terminie płatności.
 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z ważnych powodów w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający mają prawo odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania postanowień OWS i umowy, nadto w przypadku określonym w art. 560 § KC.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez towar, który był eksploatowany wbrew instrukcjom określającym montaż, uruchomienie i obsługę.
 1. WYMIARY I WAGI
 1. Wszystkie dane takie jak: wymiary, wagi, opisy i rysunki i tym podobne są rozumiane jako przybliżone. Sprzedawca zachowuje prawo do zmian konstrukcyjnych oferowanych towarów.
 1. REJESTRACJA DANYCH
 1. DELFIN sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów.
 1. ZASADY OKREŚLAJĄCE WZAJEMNE STOSUNKI POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KONSUMENTEM.
 1. W przypadku gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC (Dz. U.1964.16.93), zastosowanie znajdują jedynie postanowienia OWS zawarte w niniejszym punkcie, pozostałe postanowienia są wyłączone.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail, osobiście, lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych na podstawie zamówienia telefonicznego.
 3. DELFIN Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. Zasadą jest, iż minimalna kwota zamówienia wynosi 1250 PLN. Strony mogą jednak uzgodnić za obopólną zgodą, iż dopuszczalne są zamówienia niższe od ww. kwoty.
 5. Konsument dokonujący po raz pierwszy zakupu winien podać swoje dane osobowe, wraz z miejscem zamieszkania oraz adresem do doręczeń, jeśli jest inny niż jego miejsce zamieszkania. Ponadto zobowiązany jest do wskazania numeru identyfikacji podatkowej, jeśli takowy posiada.
 6. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje: rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji; dane identyfikacyjne firmy; proponowana forma płatności; sposób odbioru towaru; numer oferty.
 7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem DELFIN Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; – swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

b) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie poprzedzającym;

c) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

d) sposobie i terminie zapłaty;

e) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

f) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy;

g) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość;

h) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

i) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

j) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

8. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla Kupującego.

9. Zamówione towary, które w momencie wpływu zamówienia znajdują się w magazynie, zostaną dostarczone w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

10. Każdorazowo do zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT, która może zostać załączona do przesyłki lub na życzenie Kupującego wysyłana pocztą pod wskazany adres.

11. O ile nie ustalono inaczej, dostawa zamówienia o łącznej wartości przewyższającej kwotę 1 250 zł netto będą realizowane na koszt Sprzedającego do miejsca określonego przez Kupującego.

12. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

13. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody.

14. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

15. W przypadku przesłania rzeczy Kupującemu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

16. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, kartą płatniczą, przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14-dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.

17. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedawcy.

18. Sprzedawca jest obowiązany wydać Kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji.

19. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną (rękojmia).

20. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

21. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny sprzedaży lub może od umowy odstąpić według własnego wyboru, może również żądać naprawy rzeczy lub jej wymiany. Jednakże Sprzedawca może niezwłocznie złożyć propozycję, iż bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę propozycji naprawy rzeczy lub jej wymiany Kupujący może taką propozycję przyjąć lub żądać odmiennego zachowania Sprzedawcy tj. obniżenia ceny lub w przypadku odstąpienia od umowy zwrotu wszelkich kosztów, jakie poniósł w związku z zawarciem umowy, chyba że żądania Kupującego są niemożliwe do spełnienia lub wymagają nadmiernych kosztów, w stosunku do tych, które zaproponował Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru niezgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

22. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ustępie poprzedzającym, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jednakże przedmiotowy roczny termin nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od wydania rzeczy

23. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

24. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub odesłanie rzeczy pocztą. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości uiszczonej ceny Kupującemu do momentu otrzymania zwrotu zakupionej rzeczy. W przedmiotowym przypadku Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku, gdy rzeczy ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą.

25. W zakresie nieuregulowanym do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zastosowanie mają przepisy:

a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827).

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.1964.16.93).

c)ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zm.).

d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.1964.16.93 z późn. zm.)

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów i OWS. W przypadku niemożności załatwienia polubownego sprawy wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań (poza sprawami z konsumentami) rozstrzygają sądy właściwe dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 2. Postanowienia niniejszego OWS mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek postanowienia za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień. W przypadkach nieważności postanowień OWS zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązujące.