1. Home
 2. /
 3. WARUNKI DOSTAWY, ROZŁADUNKU I...

WARUNKI DOSTAWY, ROZŁADUNKU I SKŁADOWANIA
PRODUKTÓW firmy DELFIN Sp. z o.o

DOSTAWA

 1. Prosimy o dokładne sprawdzenie stanu dostarczonych produktów!!
 2. Wszelkie zauważone niezgodności (w tym ilościowe) i/lub uszkodzenia należy bezwzględnie odnotować na dokumencie przewozowym (dokument WZ – transport krajowy, dokument CMR – transport międzynarodowy), uzyskując potwierdzenie przewoźnika (kierowcy).
 3. Jeśli to możliwe, należy sporządzić dokumentację fotograficzną i bezzwłocznie powiadomić pisemnie i/lub mailowo dział logistyki firmy Delfin Sp. z o.o. pod adresem: logistyka@delfin-polska.pl, tel.: +48 517 491 142 lub +48 41 27 83 555.
 4. W przeciwnym przypadku reklamacje składane przez Klienta, a dotyczące uszkodzeń wynikłych w trakcie transportu, nie będą rozpatrywane. Wszelkie szkody wynikłe podczas dojazdu, manewrowania i wyjazdu z miejsca dostawy produktów pokrywa przewoźnik.

ROZŁADUNEK

 1. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku nieprawidłowego postępowania w trakcie ich rozładunku!!!
 2. Rozładunek produktów winien się odbywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Produkty o większych gabarytach i większej wadze posiadają specjalne uchwyty w celu ułatwienia rozładunku.
  Niezwłocznie po rozładunku należy zdjąć z urządzeń, rur i elementów wyposażenia folię ochronną.
 3. Reklamacje wad wynikłych na skutek przetrzymywania ww. towarów pod folią ochronną nie będą rozpatrywane.
 4. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub spychanie produktów ze skrzyń ładunkowych, chwytanie w celach rozładunkowych za zewnętrzne rury wlotowe/wylotowe, nadstawki, pokrywy, itp. elementy.
 5. Uszkodzenia produktów powstałe w trakcie rozładunku skutkują utratą gwarancji.

SKŁADOWANIE

 1. Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe składowanie dostarczonych produktów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub pogorszenie ich właściwości.
 2. Produkty powinny być składowane w takim samym położeniu, w jakim będą instalowane, a dodatkowo należy dochować szczególnej staranności przy składowaniu skrzynek sterowniczych i innych elementów elektryki i elektroniki, które powinny zostać zabezpieczone przed deszczem.