PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW od 4 do 30 RLM

 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jakie więc dokumenty i gdzie należy złożyć?

1. Jeżeli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na samym początku drogi prowadzącej do wybudowania domu, najprościej jest wpisać oczyszczalnię do projektu budowlanego jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Dzięki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę mamy również zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

 2. Jeżeli oczyszczalnia nie została wpisana do projektu należy dokonać zgłoszenie budowlane

Mimo, że budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • mapkę sytuacyjno-wysokościową
  • druk zgłoszenia budowy
  • oświadczenie o prawie własności do działki
  • dokumentację techniczną oczyszczalni

Jeśli w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku nie będzie sprzeciwu, oznacza to, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (to tzw. milcząca zgoda), która jest ważna przez dwa lata (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Jakie zachować odległości przy budowie oczyszczalni?

Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia trzeba pamiętać o zachowaniu określonych odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto pamiętać, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora, jak i działek sąsiednich. Zatem przykładowo: rozsączenie musi zostać zaprojektowane 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce sąsiada:

Elementy infrastruktury na działce odległość od oczyszczalni (w m) odległość od studni chłonnej (w m)
granica działki sąsiedniej 2 2
droga 2 2
studnia wody pitnej 15 30
drzewa lub duże krzewy 3 3
wodociąg 1,5 1,5
gazociąg 1,5 1,5
kable elektryczne 0,8 0,8
woda gruntowa brak norm 1,5

UWAGA:

Nie zawsze wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Istnieją przypadki, kiedy trzeba rozpocząć procedurę od złożenia operatu wodnoprawnego. Chodzi o sytuacje, kiedy:

  • planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego, które nie znajduje się na terenie stanowiącym własność inwestora,
  • planowany zrzut ścieków jest większy niż 5 m3 na dobę.